Juridische mededelingen
en privacybeleid

Startpagina > Juridische mededelingen

Verantwoordelijke en beheerder van de website

Camping Les Aubépines
800 Rue de la Maye
80 550 Le Crotoy
Frankrijk
SIRET-nummer: 452 159 239 00014
APE-code: 5530 Z
BTW-identificatienummer: FR 47 45 21 59 239
Hoofdredactrice: Mevrouw Isabelle Waechter

Ontwerp en productie

Interaview Production
82, Avenue du Général Patton, 49 000 Angers, Frankrijk
Website: https://www.interaview.com/

Webhosting

De onderneming Gandi SAS, met een maatschappelijk kapitaal van 800.000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Parijs, onder nummer 423 093 456, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 63-65 Boulevard Masséna – 75013 Parijs, Frankrijk, telefoonnummer +33 (0)1 70 37 76 61, verzorgt de webhosting voor https://www.camping-lesaubepines.com/.

Privacybeleid

RECHT OP TOEGANG TOT EN WIJZIGING VAN UW GEGEVENS

Dit is het privacybeleid van CAMPING LES AUBÉPINES. U hebt recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw gegevens (art. 34 van de wet “Informatietechnologie en vrijheden” nr. 78-17 van 16 januari 1978). Om dit recht te doen gelden, kunt u een e-mail sturen naar: contact@camping-lesaubepines.com. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan: alle gegevens waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd. Dit betreft meestal een naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.

Gebruik van cookies

CAMPING LES AUBÉPINES kan gebruik maken van “cookies”. Met een cookie kunnen wij u niet identificeren, maar kunnen we tijdens uw bezoek aan onze website in algemene zin wel informatie verzamelen. Op die manier komen we te weten welke delen van onze website voor u interessant zijn. Zo zal CAMPING LES AUBÉPINES beter in staat zijn om uw interesses te leren kennen en u beter bij uw behoeften aansluitende informatie te leveren. Tevens zult u dankzij deze “cookies” ons niet steeds van reeds verstrekte informatie hoeven voorzien, voor zover ermee kan worden nagegaan dat u ons deze informatie eerder hebt verstrekt. U kunt deze “cookies” detecteren en indien nodig verwijderen. U kunt het opslaan van cookies weigeren door deze functie van uw browser uit te schakelen in de voorkeursinstellingen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid op het internet

De berichten die u ons via internet stuurt, kunnen op het netwerk worden onderschept. Tot ze ons bereiken kan hun vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd. Zorg ervoor dat u niet onnodig persoonlijke, vertrouwelijke of gevoelige informatie of informatie afkomstig van derden vrijgeeft. Bovendien kan de vermelde herkomst van de e-mails die we ontvangen vervalst zijn. Als u ons dergelijke informatie wilt verstrekken, verzoeken wij u daarom dringend gebruik te maken van een postdienst. Bijgevolg zal niet worden ingegaan op klachten, claims of verzoeken om advies die via een online bericht worden verzonden. Gelieve uw verzoeken uitsluitend per post te versturen. Neem voor meer informatie over de te volgen procedures of over in behandeling zijnde dossiers schriftelijk contact op met CAMPING LES AUBÉPINES.

Auteursrechtenbeleid

GEBRUIK VAN INFORMATIE OP DE WEBSITE EN AUTEURSRECHTEN

Elk gebruik van een document dat afkomstig is van de website van CAMPING LES AUBÉPINES is uitsluitend toegestaan voor informatieve privédoeleinden. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. CAMPING LES AUBÉPINES streeft ernaar om naar beste vermogen zorg te dragen voor de juistheid en actualisering van de via deze website verspreide informatie, waarbij zij zich het recht voorbehoudt om de inhoud te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. De bezoeker is tevens gewaarschuwd, dat het zijn of haar eigen verantwoordelijkheid is om de informatie op andere manieren te verifiëren, onder andere door contact op te nemen met het bedrijf. Bijgevolg stelt CAMPING LES AUBÉPINES zich in geen geval aansprakelijk: voor onnauwkeurigheden, onjuistheden of onvolledigheden met betrekking tot op de website beschikbaar gestelde informatie; voor schade die het gevolg is van een frauduleuze inbreuk door een derde partij, die leidt tot een wijziging van de op de website beschikbaar gestelde informatie; en meer in het algemeen voor welke directe of indirecte schade dan ook, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen daarvan, ten gevolge van de toegang tot de website of de onmogelijkheid toegang te verkrijgen door eender welk persoon, noch voor het gebruik van de website en/of het vertrouwen dat wordt gesteld in direct of indirect van de website afkomstige informatie. Bovendien, tenzij anders vermeld, rusten op de documenten die op de website worden getoond en op elk van de items die voor deze website worden gecreëerd intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan CAMPING LES AUBÉPINES of haar leveranciers, die geen enkele licentie en geen enkel recht verlenen, anders dan die om de website te raadplegen. Het kopiëren van welk op de website gepubliceerd document dan ook is uitsluitend toegestaan voor informatiedoeleinden en voor persoonlijk privégebruik, terwijl elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden uitdrukkelijk verboden is. Alle op deze website vermelde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke bedrijven. Alle op de pagina’s van deze website weergegeven producten, logo’s en afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke merken. Foto’s van producten zijn niet contractueel.

Punten van technische aard:

Deze website is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht, computerstoringen, problemen in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen. Om onderhoudstechnische redenen kunnen wij de toegang tot de website te allen tijde onderbreken.

Toepassing van de Franse wet

Het niet naleven van deze bepalingen stelt de overtreder bloot aan vervolging en strafrechtelijke sancties. Dit document is onderhevig aan en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht en valt onder de exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken. Indien enige bepaling van deze tekst nietig, ongeldig of zonder rechtsgevolgen mocht blijken te zijn, blijven alle overige bepalingen van toepassing.